2024/01/07

Lelkipásztori jelentés

LELKIPÁSZTORI JELENTÉS -2023.

BEVEZETÉS


Gyülekezetünk honlapján – sok egyéb mellett – közösségünk rövid története is olvasható. Ezt az összefoglalót még Ertl Pálné, Marika nénivel együtt írtuk, és együtt kerestük közös írásunk végére egy záró bibliai verset. Végül Sámuel próféta hitvallásos és hálát adó szavaival zártuk: Ében Haézer, azaz: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sámuel 7,2-12.)
S mi mással kezdhetném litéri szolgálatom első lelkipásztori jelentését, mint ugyanezzel a bibliai vallomással: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”, és azonnal felelhetem is: bizony úgy van, megsegített! Jobban is, mint érdemelnénk!

HELYZETÜNK

Mert Isten kegyelmesen megtartott bennünket. Ennek ellenére, Vörösmarty „Szózatát” idézve: „megfogyva bár, de törve nem” élünk és létezünk. Voltak mélypontjai az idei évnek, amikor erőt vett rajutunk a keserűség. Szomorúság töltötte el szívünket az istentiszteletek látogatása miatt, az általunk (is) érzékelhető, a közösségünkön belüli érdektelenség, a meggyengült testvéri kapcsolataink, a lelki lendületvesztésünk miatt. De voltak kedves és lélekemelő pillanatok is, amelyek örömmel és bizakodással töltötték el a szívünket. A templomunk belső megújulása, a közös kirándulásaink, a konfirmáció, a gyermektábor, és természetesen új iskolaépületünk átadó ünnepsége. Ez utóbbi több volt, mint egy alkalom! Mert egy hét éves küzdelem lezárása, Isten hatalmának és kegyelmének megnyilvánulása volt/lehetett a számunkra!

Összességében mégis azt kell mondanom, hogy nem vagyunk jól. A gyógyuláshoz pedig nem önmarcangolásra, nem egymásra mutogatásra, hanem önvizsgálatra, bűnbánatra és Isten és közösségünk felé való erősebb elköteleződésre van szüksége mindannyiunknak!

2023 AZ ESEMÉNYEK TÜKRÉBEN

A teljesség igénye nélkül felsorolom mindazt, amit együtt éltünk át, és amiknek emlékét hozhatjuk magunkkal az elmúlt évből. Reméljük többnek folytatása is lesz 2024-ben!

Január: Hosszas vívódás, sok megbeszélés után elindítottuk az eddig önkormányzatban tulajdonában lévő iskolai épületek tulajdonba vételét, ami tavaszra meg is történt. Egy kormányrendelet tette ezt lehetővé, és a Dunántúlon két másik gyülekezettel együtt éltünk ezzel a lehetőséggel. Döntésünket a 2022-ben megélt harcok, és most is bizonytalan politikai helyzet indokolta.

Február: A felsőörsi gyülekezettel közös alkalmunkon Farkas Csaba testvérünk adott elő könyves közösségi alkalmon. Először tartottunk istentiszteletünk után „gyülekezeti kávéházat”, amit szinte Csaba javaslatára vezettünk be. Ennek az alkalomnak a célja az volt, hogy egy kicsit közelebb hozzon bennünket egymáshoz. S bár mostohán kezeltük ezt a lehetőséget az év során, de azért nem hagynám el ezt idén sem.

Március: A hónap elején ismét otthont adtunk a könyves közösség alkalmának, ahol Kisantal Tibor tartott egy értékes előadást. Szintén új kezdeményezként elindult a presbiteri agapénk, ahol nem hivatalos formában, először találkoztunk a presbitérium tagjaival. Ezek a találkozások, közös étkezések is jó alkalmak voltak. A hónap végén pedig a pápai gimnazisták jöttek el hozzánk egy kiszállásuk keretében nt. Vadász Márta lelkipásztor-hitoktató vezetésével.

Április: Megünnepeltük húsvétot. Az istentiszteleteken túl, nagypénteken filmklubot tartottunk. Húsvét ünnepének másnapján a veszprémi Búzavirág Gyermekkórus tagjai szolgáltak közöttünk, és nt. Bátki Márton hatodéves teológus hallgató volt legátusunk. Ismét Felsőörsön jártunk, ahol én tarthattam egy könyvismertető előadást. Április 23-án, gyülekezetünk születésnapját – a Jelenlét napját – ünnepeltük meg. Az istentisztelet keretében előadást tartott közöttünk községünk alpolgármestere: Fekete Tamás történész, majd közös ültünk asztalhoz egy gyülekezeti ebéd keretében. Április 29-én pedig Pápára kirándultunk, ahol megnéztük a Petőfi évfordulóra készített nagyon színvonalas kiállítást.

Május: Ezt a hónapot egy esküvővel kezdtük. Isten áldását kérhettük Csiszár Martin és felesége: Aschenbrenner Vanessza házasságára. Május 14-én hat nyolcadikosunk tette konfirmációi fogadalmát. S nagyon nagy dolog az, hogy közülük kettő – Hegyessy Zsombor, Bozsoki János Vendel és Török Lili – azóta is itt van közöttünk, amiért nagyon hálásak vagyunk! Május 20-án Martonvásárra kirándultunk, majd 21-én pótkonfirmációt tartottunk, ahol a 14-én családi okokból hiányzó nyolcadikosunk konfirmált. Az M1 csatorna „ITTHON VAGY” című műsorában szerepelt Árpád-kori templomunk. (A műsor érdekessége az, hogy ebben a műsorban átkereszteltek, s lettem Szabó János Róbert helyett, Szabó József Róbert.) Pünkösd előtt egy héten át hiterősítő hetet tartottunk, ahol nt. Szűcs László szentkirályszabadjai lelkipásztor beszélt nekünk Jézus Krisztus, mint aki a mi hűséges barátunk. Pünkösd másnapján pedig keresztelés volt istentiszteletünkön.

Június: 13-án, konfirmandusainkkal a budapesti VR-vidámparkba kirándultunk. 19-én vasárnap egy újabb keresztelés volt istentiszteletünkön. 26-án pedig néhány megnéztük Nagy Mariann testvérünk kiállítását Vilonyán, amely kiállítás Fésüs Katával közös munkájukat dicséri.

Július: 5-én a TRIO DIVINA adott koncertet templomunkban. Megtartottuk gyermektáborunkat is, amit elfáradva, de Isten előtti örömmel fejeztünk be ismét.

Augusztus: Elkezdődött végre és be is fejeződött templomunk belső felújítása, ami egy 2021-ben kapott állami támogatás keretében valósulhatott meg. A végeredmény pedig magáért beszél! Jó belépni felújított, tiszta templomunk belső terébe. Új terítőket is csináltattunk, ezek is felkerültek már a szószékre és az úrasztalára. A terítők árát közös adakoztuk össze. Hátra van még a templom padjainak borítása is, amivel az össze-vissza párnákat szeretnénk kiváltani. S ebben a hónapban szerény és csendes ünnepet tartottunk mi is, hiszen 10 esztendővel ezelőtt, 2013 augusztus 1-én kezdtük el szolgálatunkat Litéren.

Szeptember: A gyülekezet lelkipásztoraként képviselhettem közösségünket Bozsoki János Vendel pápai gimnáziumi évnyitóján, és együtt örülhettünk Farkas Fruzsina, Hegyessy Zsombor és Török Lili középiskolai évkezdésének.

Október: Református hittanosainkkal Madocsán versenyeztünk, és hoztuk el az első helyet. Október 15-én, vasárnap pedig, az istentiszteletet követően tartottuk presbiterválasztó egyházközségi közgyűlésünket. A presbiterválasztó közgyűlésen a 2024-2029 közötti időszakra választottuk meg gyülekezetünk vezetőtestületét, a lelkipásztor közvetlen munkatársait.

December: 1-én megtörtént új iskolaépületünk hivatalos átadó ünnepsége, amire 170 vendéget hívtunk meg, közöttük Gulyás Gergely miniszter urat, aki mások mellett ünnepi beszédet is mondott ünnepségünkön. Szomorú évforduló is volt ebben a hónapban. Hiszen kilenc esztendővel ezelőtt, december 12-én, vesztettük el Ertl Pálnét, a mi szeretett Marika néninket. S végül az ünnepi időszakban gyülekezeti karácsonyt tartottunk, ahol ismét megtelt templomunk kicsikkel és nagyokkal.

Hadd említésem meg az egész évben megtartott bibliaóráinkra, amelyeken nemcsak személyesen, hanem online formában is lehet csatlakozni. Így Balatonfőkajár mellett, Brüsszelből és Budapestről is vannak, akik alkalomról-alkalomra csatlakoznak bibliatanulmányozó kis közösségünkhöz. Bárcsak többen élnének ezzel a lehetőséggel, és velünk együtt gazdagodnának Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében!

NÉPSZÁMLÁLÁS, HITOKTATÁS, ADATTÁRI ADATOK

NépszámlálásA Litéren az önmagukat reformátusnak vallók csökkenése 2001-2023 között 170 fő. Ha a 2001 népszámlálás adatait vesszük 100%-nak, akkor csökkenésünk száma 2022-re 62%-os. Ezek elszomorító adatok! De vegyük észre azt is, hogy van 276 ember Litéren, akik mégis reformátusnak vallották magukat! S mi ebből a 276 emberből csupán 107 embert tartunk nyilván. 169 ember pedig itt rejtőzködik településünkön, akik jó lenne valamiképpen megszólítanunk!

Hittanosaink száma

A számoknál maradva, örömmel és Isten iránti hálával jelentem, hogy 2023-ban 123 református gyermeket taníthatunk biblia- és református hitünk alapjaira iskolánkban. De jelen vagyunk a litéri óvodában is. Így összesen 11 csoportban végzünk hitoktatást Litéren. A hittanos gyermekek számával a Veszprémi Református Egyházmegye legnagyobb létszámú hittanos gyermeklétszáma a miénk! Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak a közöttük végzett szolgálatunkért!

Adattári adatok

Végül pedig nézzük a gyülekezetünkben 2023-ban tartott keresztelők, esküvők és temetések összesítését. Az elmúlt évben 2 keresztelő, 1 esküvő, 3 temetés és 7 konfirmáló fiatal volt közösségünkben. Hogy sok-e vagy kevés ez? Temetésből örvendetesen kevés, a többiből pedig lehetne több. De a keresztelők és az egyházi esküvők folyamatosan csökken egész egyházunkban. Így ezen a téren – sajnos – az országos átlaghoz tartozunk. A konfirmandusok száma pedig 2023-ban örvendetesen sok volt, legalábbis az elmúlt évek számainak tekintetében!

KÖSZÖNET

Litéri lelkészségem első lelkipásztori jelentését azzal szeretném zárni, hogy köszönöm minden szolgálatot vállaló Testvéremnek, azaz nektek, azt, hogy 2023-ban is vállaltátok közösségünk lelki- és anyagi terheinek hordozását! Köszönöm a presbitérium tagjainak egész éves támogató munkáját!

Külön köszönjük Halmy Gyula főgondnokunk, Bencze Éva kántorunk, Lőrincze-Pap Helga pénztárosunk, Gyenes Viktor igazgatónk, Rokalyné Csizmadia Margó hűséges igeküldő, Hegyessy Balázs, Kiss László és Szabó Márton testvéreink a hátsó kert rendben tartásáért, Csiszárné Baranyai Anita alapítványunkban, és végül, de nem utolsó sorban a feleségem, Szabóné Mayer Melinda közösségünkért végzett munkáját. S természetesen köszönjük gyülekezeti helyiségeink egész éves takarítását, a favágóink erejét, az adakozóink áldozatát, az imádságokat, a gyermekmunkába való beugrásokat és sok talán észre sem vett szolgálatot, amik mind-mind gazdagították közösségünket!

Örülünk minden Testvérünknek, és hálásak vagyunk az elmúlt évben közénk érkező új tagjainknak: a Szabó családnak, és reméljük igazi lelki otthonra találnak itt közöttünk! És reméljük, hogy az előttünk álló évben még mások is csatlakoznak közösségünkhöz, vagy visszajönnek közénk azok is, akik elmaradtak!

BEFEJEZÉS

Azt mondtam, hogy nem vagyunk jól, és ezt az állításomat fenntartom. De vagyunk, és ez is nagy szó! Különösen egy ilyen felfordult, Isten nélkül boldogulni akaró világban. Úgy, hogy egyházellenesnek lenni Magyarországon is egyre trendibb, egyre divatosabb. Továbbra is hiszem, hogy Istennek terve van velünk, és ha ezt újra felfedezzük, elfogadjuk és engedelmesen beleilleszkedünk ebbe, akkor közösen megtapasztalhatjuk az Ő áldásait! Isten megújulásra hív mindannyiunkat! Arra, hogy erősödjünk meg az Ő szeretetében, és ebben az évben is engedjük, hogy akarata szerint formáljon és alakítson bennünket!

Ében Haézer, azaz: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sámuel 7,2-12.) Legyen mindenért egyedül Istené a dicsőség! Ámen

0 komment:

Megjegyzés küldése