2024/01/07

Lelkipásztori jelentés

LELKIPÁSZTORI JELENTÉS -2023.

BEVEZETÉS


Gyülekezetünk honlapján – sok egyéb mellett – közösségünk rövid története is olvasható. Ezt az összefoglalót még Ertl Pálné, Marika nénivel együtt írtuk, és együtt kerestük közös írásunk végére egy záró bibliai verset. Végül Sámuel próféta hitvallásos és hálát adó szavaival zártuk: Ében Haézer, azaz: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sámuel 7,2-12.)
S mi mással kezdhetném litéri szolgálatom első lelkipásztori jelentését, mint ugyanezzel a bibliai vallomással: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”, és azonnal felelhetem is: bizony úgy van, megsegített! Jobban is, mint érdemelnénk!

HELYZETÜNK

Mert Isten kegyelmesen megtartott bennünket. Ennek ellenére, Vörösmarty „Szózatát” idézve: „megfogyva bár, de törve nem” élünk és létezünk. Voltak mélypontjai az idei évnek, amikor erőt vett rajutunk a keserűség. Szomorúság töltötte el szívünket az istentiszteletek látogatása miatt, az általunk (is) érzékelhető, a közösségünkön belüli érdektelenség, a meggyengült testvéri kapcsolataink, a lelki lendületvesztésünk miatt. De voltak kedves és lélekemelő pillanatok is, amelyek örömmel és bizakodással töltötték el a szívünket. A templomunk belső megújulása, a közös kirándulásaink, a konfirmáció, a gyermektábor, és természetesen új iskolaépületünk átadó ünnepsége. Ez utóbbi több volt, mint egy alkalom! Mert egy hét éves küzdelem lezárása, Isten hatalmának és kegyelmének megnyilvánulása volt/lehetett a számunkra!

Összességében mégis azt kell mondanom, hogy nem vagyunk jól. A gyógyuláshoz pedig nem önmarcangolásra, nem egymásra mutogatásra, hanem önvizsgálatra, bűnbánatra és Isten és közösségünk felé való erősebb elköteleződésre van szüksége mindannyiunknak!

2023 AZ ESEMÉNYEK TÜKRÉBEN

A teljesség igénye nélkül felsorolom mindazt, amit együtt éltünk át, és amiknek emlékét hozhatjuk magunkkal az elmúlt évből. Reméljük többnek folytatása is lesz 2024-ben!

Január: Hosszas vívódás, sok megbeszélés után elindítottuk az eddig önkormányzatban tulajdonában lévő iskolai épületek tulajdonba vételét, ami tavaszra meg is történt. Egy kormányrendelet tette ezt lehetővé, és a Dunántúlon két másik gyülekezettel együtt éltünk ezzel a lehetőséggel. Döntésünket a 2022-ben megélt harcok, és most is bizonytalan politikai helyzet indokolta.

Február: A felsőörsi gyülekezettel közös alkalmunkon Farkas Csaba testvérünk adott elő könyves közösségi alkalmon. Először tartottunk istentiszteletünk után „gyülekezeti kávéházat”, amit szinte Csaba javaslatára vezettünk be. Ennek az alkalomnak a célja az volt, hogy egy kicsit közelebb hozzon bennünket egymáshoz. S bár mostohán kezeltük ezt a lehetőséget az év során, de azért nem hagynám el ezt idén sem.

Március: A hónap elején ismét otthont adtunk a könyves közösség alkalmának, ahol Kisantal Tibor tartott egy értékes előadást. Szintén új kezdeményezként elindult a presbiteri agapénk, ahol nem hivatalos formában, először találkoztunk a presbitérium tagjaival. Ezek a találkozások, közös étkezések is jó alkalmak voltak. A hónap végén pedig a pápai gimnazisták jöttek el hozzánk egy kiszállásuk keretében nt. Vadász Márta lelkipásztor-hitoktató vezetésével.

Április: Megünnepeltük húsvétot. Az istentiszteleteken túl, nagypénteken filmklubot tartottunk. Húsvét ünnepének másnapján a veszprémi Búzavirág Gyermekkórus tagjai szolgáltak közöttünk, és nt. Bátki Márton hatodéves teológus hallgató volt legátusunk. Ismét Felsőörsön jártunk, ahol én tarthattam egy könyvismertető előadást. Április 23-án, gyülekezetünk születésnapját – a Jelenlét napját – ünnepeltük meg. Az istentisztelet keretében előadást tartott közöttünk községünk alpolgármestere: Fekete Tamás történész, majd közös ültünk asztalhoz egy gyülekezeti ebéd keretében. Április 29-én pedig Pápára kirándultunk, ahol megnéztük a Petőfi évfordulóra készített nagyon színvonalas kiállítást.

Május: Ezt a hónapot egy esküvővel kezdtük. Isten áldását kérhettük Csiszár Martin és felesége: Aschenbrenner Vanessza házasságára. Május 14-én hat nyolcadikosunk tette konfirmációi fogadalmát. S nagyon nagy dolog az, hogy közülük kettő – Hegyessy Zsombor, Bozsoki János Vendel és Török Lili – azóta is itt van közöttünk, amiért nagyon hálásak vagyunk! Május 20-án Martonvásárra kirándultunk, majd 21-én pótkonfirmációt tartottunk, ahol a 14-én családi okokból hiányzó nyolcadikosunk konfirmált. Az M1 csatorna „ITTHON VAGY” című műsorában szerepelt Árpád-kori templomunk. (A műsor érdekessége az, hogy ebben a műsorban átkereszteltek, s lettem Szabó János Róbert helyett, Szabó József Róbert.) Pünkösd előtt egy héten át hiterősítő hetet tartottunk, ahol nt. Szűcs László szentkirályszabadjai lelkipásztor beszélt nekünk Jézus Krisztus, mint aki a mi hűséges barátunk. Pünkösd másnapján pedig keresztelés volt istentiszteletünkön.

Június: 13-án, konfirmandusainkkal a budapesti VR-vidámparkba kirándultunk. 19-én vasárnap egy újabb keresztelés volt istentiszteletünkön. 26-án pedig néhány megnéztük Nagy Mariann testvérünk kiállítását Vilonyán, amely kiállítás Fésüs Katával közös munkájukat dicséri.

Július: 5-én a TRIO DIVINA adott koncertet templomunkban. Megtartottuk gyermektáborunkat is, amit elfáradva, de Isten előtti örömmel fejeztünk be ismét.

Augusztus: Elkezdődött végre és be is fejeződött templomunk belső felújítása, ami egy 2021-ben kapott állami támogatás keretében valósulhatott meg. A végeredmény pedig magáért beszél! Jó belépni felújított, tiszta templomunk belső terébe. Új terítőket is csináltattunk, ezek is felkerültek már a szószékre és az úrasztalára. A terítők árát közös adakoztuk össze. Hátra van még a templom padjainak borítása is, amivel az össze-vissza párnákat szeretnénk kiváltani. S ebben a hónapban szerény és csendes ünnepet tartottunk mi is, hiszen 10 esztendővel ezelőtt, 2013 augusztus 1-én kezdtük el szolgálatunkat Litéren.

Szeptember: A gyülekezet lelkipásztoraként képviselhettem közösségünket Bozsoki János Vendel pápai gimnáziumi évnyitóján, és együtt örülhettünk Farkas Fruzsina, Hegyessy Zsombor és Török Lili középiskolai évkezdésének.

Október: Református hittanosainkkal Madocsán versenyeztünk, és hoztuk el az első helyet. Október 15-én, vasárnap pedig, az istentiszteletet követően tartottuk presbiterválasztó egyházközségi közgyűlésünket. A presbiterválasztó közgyűlésen a 2024-2029 közötti időszakra választottuk meg gyülekezetünk vezetőtestületét, a lelkipásztor közvetlen munkatársait.

December: 1-én megtörtént új iskolaépületünk hivatalos átadó ünnepsége, amire 170 vendéget hívtunk meg, közöttük Gulyás Gergely miniszter urat, aki mások mellett ünnepi beszédet is mondott ünnepségünkön. Szomorú évforduló is volt ebben a hónapban. Hiszen kilenc esztendővel ezelőtt, december 12-én, vesztettük el Ertl Pálnét, a mi szeretett Marika néninket. S végül az ünnepi időszakban gyülekezeti karácsonyt tartottunk, ahol ismét megtelt templomunk kicsikkel és nagyokkal.

Hadd említésem meg az egész évben megtartott bibliaóráinkra, amelyeken nemcsak személyesen, hanem online formában is lehet csatlakozni. Így Balatonfőkajár mellett, Brüsszelből és Budapestről is vannak, akik alkalomról-alkalomra csatlakoznak bibliatanulmányozó kis közösségünkhöz. Bárcsak többen élnének ezzel a lehetőséggel, és velünk együtt gazdagodnának Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében!

NÉPSZÁMLÁLÁS, HITOKTATÁS, ADATTÁRI ADATOK

NépszámlálásA Litéren az önmagukat reformátusnak vallók csökkenése 2001-2023 között 170 fő. Ha a 2001 népszámlálás adatait vesszük 100%-nak, akkor csökkenésünk száma 2022-re 62%-os. Ezek elszomorító adatok! De vegyük észre azt is, hogy van 276 ember Litéren, akik mégis reformátusnak vallották magukat! S mi ebből a 276 emberből csupán 107 embert tartunk nyilván. 169 ember pedig itt rejtőzködik településünkön, akik jó lenne valamiképpen megszólítanunk!

Hittanosaink száma

A számoknál maradva, örömmel és Isten iránti hálával jelentem, hogy 2023-ban 123 református gyermeket taníthatunk biblia- és református hitünk alapjaira iskolánkban. De jelen vagyunk a litéri óvodában is. Így összesen 11 csoportban végzünk hitoktatást Litéren. A hittanos gyermekek számával a Veszprémi Református Egyházmegye legnagyobb létszámú hittanos gyermeklétszáma a miénk! Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak a közöttük végzett szolgálatunkért!

Adattári adatok

Végül pedig nézzük a gyülekezetünkben 2023-ban tartott keresztelők, esküvők és temetések összesítését. Az elmúlt évben 2 keresztelő, 1 esküvő, 3 temetés és 7 konfirmáló fiatal volt közösségünkben. Hogy sok-e vagy kevés ez? Temetésből örvendetesen kevés, a többiből pedig lehetne több. De a keresztelők és az egyházi esküvők folyamatosan csökken egész egyházunkban. Így ezen a téren – sajnos – az országos átlaghoz tartozunk. A konfirmandusok száma pedig 2023-ban örvendetesen sok volt, legalábbis az elmúlt évek számainak tekintetében!

KÖSZÖNET

Litéri lelkészségem első lelkipásztori jelentését azzal szeretném zárni, hogy köszönöm minden szolgálatot vállaló Testvéremnek, azaz nektek, azt, hogy 2023-ban is vállaltátok közösségünk lelki- és anyagi terheinek hordozását! Köszönöm a presbitérium tagjainak egész éves támogató munkáját!

Külön köszönjük Halmy Gyula főgondnokunk, Bencze Éva kántorunk, Lőrincze-Pap Helga pénztárosunk, Gyenes Viktor igazgatónk, Rokalyné Csizmadia Margó hűséges igeküldő, Hegyessy Balázs, Kiss László és Szabó Márton testvéreink a hátsó kert rendben tartásáért, Csiszárné Baranyai Anita alapítványunkban, és végül, de nem utolsó sorban a feleségem, Szabóné Mayer Melinda közösségünkért végzett munkáját. S természetesen köszönjük gyülekezeti helyiségeink egész éves takarítását, a favágóink erejét, az adakozóink áldozatát, az imádságokat, a gyermekmunkába való beugrásokat és sok talán észre sem vett szolgálatot, amik mind-mind gazdagították közösségünket!

Örülünk minden Testvérünknek, és hálásak vagyunk az elmúlt évben közénk érkező új tagjainknak: a Szabó családnak, és reméljük igazi lelki otthonra találnak itt közöttünk! És reméljük, hogy az előttünk álló évben még mások is csatlakoznak közösségünkhöz, vagy visszajönnek közénk azok is, akik elmaradtak!

BEFEJEZÉS

Azt mondtam, hogy nem vagyunk jól, és ezt az állításomat fenntartom. De vagyunk, és ez is nagy szó! Különösen egy ilyen felfordult, Isten nélkül boldogulni akaró világban. Úgy, hogy egyházellenesnek lenni Magyarországon is egyre trendibb, egyre divatosabb. Továbbra is hiszem, hogy Istennek terve van velünk, és ha ezt újra felfedezzük, elfogadjuk és engedelmesen beleilleszkedünk ebbe, akkor közösen megtapasztalhatjuk az Ő áldásait! Isten megújulásra hív mindannyiunkat! Arra, hogy erősödjünk meg az Ő szeretetében, és ebben az évben is engedjük, hogy akarata szerint formáljon és alakítson bennünket!

Ében Haézer, azaz: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sámuel 7,2-12.) Legyen mindenért egyedül Istené a dicsőség! Ámen

2023/12/24

Gyülekezeti karácsony

Szokásos módon, 2023. december 24-én délután tartottuk gyülekezeti karácsonyunkat. Tele volt közösségünk temploma. Ilyenkor olyanok is eljönnek istentiszteletünkre, akik évközben nem látogatják alkalmainkat.

A gyermekműsorunk néhány szereplője

Az istentiszteleten a gyülekezethez tartozó református gyermekek - óvodásaink, általános iskolásaink és középiskolásaink - adtak műsort. Ezután gyülekezetük lelkipásztora: Szabó J. Róbert a Lukács 2,25-32. alapján Simeon várakozásáról beszélt, kiemelve azt, hogy mindig azt találjuk, amit várunk. "Simeon Izráel vigasztalását kereste, az Úr Krisztusát várta, és azt is találta meg Jézusban! Te mit keresel az életben? Mire vágy ezen a karácsonyon? Mert azt is fogod megtalálni!" - hirdette a lelkipásztor.

Ezután Halmy Gyula főgondnokkal és Lőrincze-Pap Helga pénztárosunkkal együtt átadtuk a jelenlévő gyermekeknek a gyülekezet ajándékát.

Közös énekléssel és áldásmondással zártuk idei gyülekezeti karácsonyunkat.


2023/10/16

Presbiterválasztás

2023. október 15-én, vasárnap, az istentiszteletet követően tartottuk presbiterválasztó egyházközségi közgyűlésünket. A presbiterválasztó közgyűlésen a 2024-2029 közötti időszakra választottuk meg gyülekezetünk vezetőtestületét, a lelkipásztor közvetlen munkatársait. Az előttünk álló hat év új-régi főgondnokának, gondnokának, presbitereinek és pótpresbitereinek a következő testvéreink választtattak meg:

Főgondnok: Halmy Gyula; Gondnok: Bencsik Péter; Presbiterek: Balogh László, Bencze Éva, Farkas Csaba, Horváth Istvánné, Rokalyné Csizmadia Margit és Szabó Zoltánné; Pótpresbiterek: Szabó Márton és Hegyessy-Takács Edit.


Isten áldását kívánjuk a megválasztott testvéreink életére és közöttünk végzett szolgálatára!

2023/10/13

Hittanverseny - Madocsán

Református hittanosainkkal immár harmadik éve veszünk részt a Madocsai Református Általános Iskola által szerevezett országos hittanversenyen. Tavaly két csapatunkkal vettünk részt, amiből az egyik – a Dávid Csillaga – harmadik helyezést ért el.


Az idei verseny Jónás próféta könyve köré épült, és 11 csapat mérte össze a tudását. Budapesttől-Siklósig. Mi ismét két csapattal indultunk, de az idei kiírás szerint csak a leggyorsabb feladatmegoldó csapat juthatott tovább közülük. Így Litéri Oroszlánok – Glöckl Lenke, Kiss-Velegi Liliána, Lancz Hunor, Osváth Zalán, Pápai Zoé és Szabó Bernadett – bár nagyszerűen versenyeztek, nem juthattak a második fordulóba, mert a Dávid Csillaga gyorsabb volt náluk. A verseny tehát két fordulóból állt. Az első online fordulóból az első öt legjobb kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen a madocsai második fordulóban, ahol különböző ügyességi és logikai feladatok megoldásával kellett a lehető legjobb eredményt elérni. Hat állomás várta a csapatokat, akik rajtunk kívül Siklósról, Kiskunhalasról, Kaposvárról, Madocsáról érkeztek. A két órás verseny végén végül a mi csapatunk örülhetett az első helynek, amit a házigazda madocsaiak és a tavaly nyertes kaposváriak elől hozhattunk el.


És végül álljon itt a győztes Dávid Csillaga csapat tagjainak neve: Demeter Szabolcs, Hegyi Ádám, Kapornaki Nóra, Lőrincze Lilla, Osváth Botond és Szabó Johanna. Ők győzelmüket nemcsak Jónás könyvéből való alapos felkészülésüknek, hanem igazi csapatmunkájuknak is köszönhették!Gratulálunk a csapat győztes tagjainak, gratulálunk Szabóné Mayer Melinda tanárnőnek, akinek felkészítő munkája nélkül nem születhetett volna meg ez a siker.

2023/08/31

Megújult Árpád-kori templomunk

2021. április 8-án kaptuk az örömhírt, hogy a „Magyar templomok” pályázaton 14.981.936.- forintot nyertünk Árpád-kori református templomunk  belső felújtására.  A pályázat elnyerését Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr támogatásának is köszönhettük.

Ez a belső felújítás része volt annak a háromlépcsős felújítási-folyamatnak, amit még 2018-ban kezdtünk el, majd 2020-ban folytathattunk, és amit végül idén, 2023 augusztusában fejezhettünk be.

2018-ban, a szintén pályázaton nyert 8 millió forintból a régi és veszélyes azbesztpalát cserélhettünk le méltóbb vörös cserépre. A héjazatcsere igazán időszerű volt már, mert több helyen beázott a templomunk. 2020-ban gyülekezeti adakozásból 4 millió forintot gyűjtöttünk össze arra, hogy templomuk külső falai kijavításra kerüljenek. Ezek sajnos, az időjárás, a heves esőzések miatt, három év alatt néhány helyen sokat vesztettek szépségükből. 2022-ben pedig elkezdtük előkészíteni a templom belső terének felújítását, amit a már említett pályázat tett lehetővé.


A belső felújítás munkálataiban a pápai illetőségű Épkő-Design Kft. volt a segítségünkre. Mivel Árpád-kori református templomunk, községünk egyik ékessége, országosan védett műemlék, ezért a műemlékvédelem szoros ellenőrzése alatt végezhettük az előkészítő munkákat. Ennek keretében elkészült egy műemlékvédelmi leírás templomunk értékeiről, egy viszonylag alapos falkutatás, a templom faszerkezeteit támadó kártevők kiirtása, a falak vizesedését akadályozó drénezés, a falak hibáinak javítása, a salétrom eltávolítása, és végül a falak meszelése.

A falkutatás eredményeként kiderült, hogy a XX. század elején templomunk egész belső falfelületét szecessziós stílusban és mintákkal festették ki. Ezek a minták kerültek elő a mészrétegek alól. Az Árpád-kori freskók feltáráshoz –  ha egyáltalán megmaradhattak azok az évszázadokig használaton kívül álló és romos állapotban lévő templomban –, mélyebb kutatásra lett volna szükség. Erre most nem volt lehetőségünk. Az előkerült szecessziós mintákat  két helyen megmutatható formában tartottunk meg a templomlátogató vendégeink számára.


A belső felújítás munkálatait, gyülekezetünk részéről, Halmy Gyula, gyülekezetünk főgondnoka vezette végig, akinek kitartására és határozottságára nagy szükség volt ahhoz, hogy a belső felújítás sikeres lehessen.

Hálásak vagyunk Istennek templomunk megújulásáért, amelyet immár örömmel mutatunk meg minden idelátogatónak, de szeretettel várjuk községünk lakóit is! Jöjjenek el, és tekintsék meg közös büszkeségünket, településünk egyik gyöngyszemét, a megújult Árpád-kori református templomot!

2023/08/02

Elkezdődött templomunk belső felújítása

2023. augusztus 1-én, kedden reggel, elkezdődött a már nagyon várt felújítás, aminek eredményeként megszépülhet templomunk belső tere. 


Elsőként a festő-restaurátor dolgozott a falakon, és a feltárt klasszicista minták megóvását végezte el. Két helyen hagyva meg - mutatóba - a fellelt díszítést.


Ezután a festők kezdték el munkájukat, és kezdték el javítani a repedéseket. Most már a festés zajlik. Reméljük, hogy néhány évre újra régi szépségében tündökölhet majd templomunk belső tere. Méltó párjaként a XIII. századi kapunknak.2023/07/06

Trio Divina koncert

2023. július 5-én, szerdán, immáron második koncertjét adta közöttünk a Trio Divina együttes, Vizsolyi Lívia fagottművész vezérletével. Az együttes tagjai még: Varga Laura fuvola- és Tóth Györgyi oboaművészek voltak. 

A három nagyszerű művész örömzenével ajándékozta meg hallgatóságát, és a konferansziéként is sziporkázó Vizsolyi Lívia művésznő hihetetlen humora pedig könnyed vidámságot is csempészett az egyórás koncertbe. Óriási élmény volt hallgatni a három művész játékát, akik a nagy meleg ellenére hihetetlen profizmussal szólaltatták meg hangszereiket. Köszönjük!

Koncertünket megtisztelte, településünk híres lakója is: Pitti Katalin művésznő is.

A koncert után szeretetvendégségre hívtuk a jelenlévőket, és a finom házisütémenyek mellett jóízű beszélgetések alakultak ki.